NEPI Rockcastle

NEPI Rockcastle jest głównym właścicielem i operatorem centrów handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE), obecnym w dziewięciu krajach i portfelem inwestycyjnym o wartości 5,8 mld euro na dzień 31 grudnia 2020 r.

Grupa korzysta z wysoko wykwalifikowanego wewnętrznego zespołu zarządzającego, który łączy zarządzanie aktywami, rozwój, inwestycje, leasing i wiedzę finansową. Zróżnicowane geograficznie umiejętności zarządzania pozwalają NEPI Rockcastle efektywnie wykorzystywać możliwości związane z nieruchomościami w Europie Środkowo-Wschodniej, korzystając ze strategicznej przewagi w nabywaniu, rozwijaniu i zarządzaniu nieruchomościami.

NEPI Rockcastle jest właścicielem i operatorem 54 obiektów handlowych (z wyłączeniem joint venture), które w 2020 roku przyciągnęły 221 milionów odwiedzin. Dzięki zarządzaniu relacjami z najemcami na poziomie grupy i skoncentrowaniu się na współpracy między krajami, Grupa jest wiodącym partnerem strategicznym dla największych detalistów ukierunkowanych na Europę Środkowo-Wschodnią kraje.Strategia finansowa Grupy obejmuje utrzymanie profilu odpowiedniej płynności, konserwatywne zadłużenie oraz zróżnicowaną strukturę zadłużenia, która łączy zabezpieczone i niezabezpieczone zadłużenie bankowe z niezabezpieczonymi obligacjami notowanymi na irlandzkiej giełdzie papierów wartościowych. NEPI Rockcastle jest oceniany na poziomie inwestycyjnym przez Standard & Poor’s (BBB, perspektywa negatywna) i Fitch (BBB, perspektywa stabilna).

Akcje NEPI Rockcastle są notowane na giełdzie w Johannesburgu („JSE”), Euronext Amsterdam („Euronext”) i A2X. Grupa dobrowolnie  rozdziela co najmniej 90% zysku przeznaczonego do podziału w okresach półrocznych. 

Rockcastle Poland sp. z o.o.
Twarda 4,
00-105 Warszawa, Polska

Tel: +48 224 199 000